Chức năng nhiệm vụ của Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV

I. Chức năng, nhiệm vụ

 -       Đào tạo, tập huấn cán bộ trong hệ thống ngân hàng BIDV, các công ty con, liên doanh, góp vốn của BIDV; 
 
-       Đầu mối tiếp nhận, tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu, tư vấn cho hệ thống BIDV và cơ quan quản lý, khách hàng bên ngoài phù hợp với quy định của pháp luật và của BIDV, bao gồm:
-
       Quản lý, theo dõi hoạt động NCKH trong hệ thống BIDV, Quản lý và phát triển cơ sở dữ liệu nghiên cứu.
-
       Thực hiện công tác nghiên cứu, tư vấn tập trung vào lĩnh vực thị trường tài chính ngân hàng, kinh tế ngành, kinh tế vĩ mô trong nước và quốc tế nhằm:

  + Phục vụ công tác hoạch định chiến lược dài hạn, điều hành hoạt động kinh doanh của Ban lãnh đạo và phục vụ có hiệu quả cho hoạt động kinh doanh của các đơn vị trong hệ thống BIDV.Tham mưu, tư vấn cho các cơ quan quản lý, khách hàng bên ngoài BIDV phù hợp với quy định của pháp luật và của BIDV.
  + Tham mưu tư vấn, thành lập các đơn vị/ hội đồng tư vấn tham mưu, giúp việc cho Ban lãnh đạo trong chỉ đạo thực hiện các dự án nghiên cứu lớn, quyết định đến định hướng và giải pháp tổng thể, dài hạn của BIDV hoặc đánh giá, phản biện, thực hiện trực tiếp và tư vấn hỗ trợ cho các hoạt động nghiên cứu nội bộ;

-       Tham gia công tác xây dựng chiến lược trung, dài hạn của BIDV.

-       Hợp tác quốc tế về đào tạo, khảo thí, nghiên cứu khoa học, tư vấn;

-       Khảo thí, đánh giá cán bộ và đánh giá chất lượng, hiệu quả đào tạo;

-
       Thực hiện các dịch vụ khách, phù hợp với năng lực của Viện, nhu cầu của BIDV và phù hợp với quy định của pháp luật và BIDV.

II. Chức năng nhiệm vụ cụ thể của các phòng

 Khối đào tạo và khảo thí 

  • Tổ Giảng viên:

-       Trực tiếp tham gia công tác giảng dạy, thiết kế bài giảng;

-       Tham gia các hoạt động nghiên cứu, sáng kiến, đề tài cấp ngành và cấp hệ thống theo quy định đối với giảng viên;

-       Quản lý và phát triển đội ngũ giảng viên kiêm chức của BIDV

  • Phòng Đào tạo:

-       Phối hợp với Phòng Kế hoạch- Tài chính xây dựng kế hoạch năm;

-       Triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo tập trung trong nước cho BIDV, các công ty con, công ty liên doanh, liên kết của BIDV;

-       Đầu mối phối hợp với các Ban/Trung tâm TSC xây dựng, phát triển chương trình đào tạo; quản lý và kiểm soát tài iệu các chương trình đào tạo;
-
       Phối hợp với Phòng Khảo thí thực hiện đánh giá chất lượng, hiệu quả các chương trình đào tạo; báo cáo, đề xuất Ban Lãnh đạo Viện trong phạm vi chức năng được giao;
-        Phụ trách Văn phòng đại diện phía Nam tại TP.HCM; hỗ trợ các phòng chức năng trong triển khai nhiệm vụ đào tạo, khảo thí, tư vấn, nghiên cứu tại phía Nam;
-        Công tác khác theo chỉ đạo.

  • Phòng E-learning

-          Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính xây dựng kế hoạch năm;
-          Triển khai xây dựng, phát triển các chương trình E-learning và các chương trình đào tạo có ứng dụng công nghệ khác; phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng nội dung chương trình, thiết kế và số hóa bài giảng e-leaming, tổ chức các khóa học elearning;
-          Nghiên cứu, tìm kiếm ứng dụng công nghệ mới trong đào tạo;
-          Công tác khác theo chỉ đạo.

  • Phòng Khảo thí và Đánh giả chất lượng đào

-          Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính xây dựng kế hoạch năm;
-          Triển khai công tác khảo thí trong hệ thống (tuyển dụng, sát hạch năng lực chuyên môn, năng lực quản lý cán bộ, tham gia tổ chức các hội thi);
-          Đầu mối tổ chức xây dựng và quản lý ngân hàng câu hỏi;
-          Đánh giá chất lượng, hiệu quả đào tạo trong hệ thống;
-          Công tác khác theo chỉ đạo.

Khối Nghiên cứu và Tư vấn

  • Phòng Quản lý khoa học

-          Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính xây dựng kế hoạch năm;
-         Thực hiện hỗ trợ các Phòng nghiên cứu trong việc tiếp nhận nhu cầu tư vấn, nghiên cứu trong và ngoài hệ thống BIDV phù hợp với quy định của pháp luật và BIDV và triển khai thực hiện;
-          Thường trực HĐKH BIDV; đầu mối tiếp nhận, quản lý và nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng, các sáng kiến cải tiến của BIDV;
-          Đầu mối tổ chức Hội thảo, tọa đàm trong hoạt động tư vấn, nghiên cứu;
-          Xây dựng, mở rộng và phát triển quan hệ hợp tác với các cá nhân, Vụ Viện nghiên cứu trong nước;
-          Phổ biến, chia sẻ kết quả nghiên cứu, tư vấn đến các đơn vị liên quan tại Trụ sở chính BIDV và các đơn vị thành viên;
-         Quản lý và vận hành thư viện điện tử của BIDV;
-         Công tác khác theo chỉ đao.

  • Phòng Nghiên cứu Tài chính - Ngân hàng

-       Phối hợp với Phòng Quản lý khoa học và Phòng Kế hoạch - Tài chính xây dựng kế hoạch năm;
-       Thực hiện các báo cáo, sản phẩm nghiên cứu về thị trường tài chính - ngân hàng;
-       Triển khai tổ chức hoạt động tư vấn về các lĩnh vực tài chính, ngân hàng cho khách hàng nội bộ và bên ngoài BIDV phù hợp quy định của pháp luật và BIDV;
-       Tham gia các nhóm tư vấn, nghiên cứu trong và ngoài hệ thống BIDV phù hợp quy định của pháp luật và BIDV;
-       Tham gia giảng dạy các chương trình đào tạo, tập huấn phù hợp;
-       Xây dựng mạng lưới khách hàng, đối tác, cộng tác viên tư vấn và nghiên cứu trong ngành tài chính, ngân hàng và các ngành kinh tế khác;
-          Công tác khác theo chỉ đạo.

  • Phòng Nghiên cứu Kinh tế

-       Phối hợp với Phòng Quản lý khoa học và Phòng Kế hoạch - Tài chính xây dựng kế hoạch năm;
-       Thực hiện các báo cáo, sản phẩm nghiên cứu về kinh tế vĩ mô, kinh tế ngành và kinh tế quốc tế;
-       Triển khai tổ chức hoạt động tư vấn về các lĩnh vực kinh tế vĩ mô, kinh tế ngành và kinh tế quốc tế cho khách hàng nội bộ và bên ngoài BIDV phù hợp quy định của pháp luật và BIDV;
-       Tham gia các nhóm tư vấn, nghiên cứu trong và ngoài hệ thống BIDV phù hợp quy định của pháp luật và BIDV;
-        Tham gia giảng dạy các chương trình đào tạo, tập huấn phù hợp;
-        Xây dựng mạng lưới khách hàng, đối tác, cộng tác viên tư vấn và nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế vĩ mô, kinh tế ngành và kinh tế quốc tế;

-       Công tác theo chỉ đạo.

  Khối Hỗ trợ

  • Phòng Hợp tác quốc tế

-           Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính xây dựng kế hoạch năm;
-          Tìm kiếm, thực hiện các chương trình, hoạt động liên kết, hợp tác với đối tác nước ngoài trong đào tạo, khảo thí, nghiên cứu, tư vấn;
-          Đầu mối xây dựng và quản lý mạng lưới đối tác quốc tế trong đào tạo, khảo thí, nghiên cứu, tư vấn;
-          Xây dựng nội dung chương trình và tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, khảo sát, hội thảo, tọa đàm có yếu tố nước ngoài cho BIDV, các công ty con, công ty liên doanh, liên kết của BIDV;
-       Phối hợp với Phòng E-learning tìm kiếm, nghiên cứu công nghệ mới trên thế giới ứng dụng trong mảng đào tạo;
-          Công tác khác theo chỉ đạo.

  • Phòng Kế hoạch - Tài chính

-            Công tác kế hoạch:

      • Đầu mối xây dựng kế hoạch ngắn, trung và dài hạn của Viện;
      • Đầu mối phân khai thực hiện kế hoạch năm của Viện;
      • Đầu mối giám sát và đánh giá thực hiện kế hoạch, giao và đánh giá KPI các Phòng;
      • Đầu mối công tác báo cáo định kỳ và đột xuất của Viện; Đầu mối quản lý cơ sở dữ liệu các hoạt động của Viện.

-          Công tác tài chính kế toán:

      • Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm toàn bộ các mảng nghiệp vụ của Trường trình BIDV phê duyệt;
      • Thực hiện nhiệm vụ kế toán và quản lý tài chính toàn bộ các mảng hoạt động của Viện theo quy định của BIDV;
      • Phân bổ chi phí đào tạo cho các đơn vị thành viên theo quy định;
      • Trực tiếp tham gia với các Phòng chức năng về tài chính trong các hoạt động chuyên môn;
      • Phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động của Viện, tính đơn giá đào tạo theo quy định;

-          Công tác khác theo chỉ đạo.

  • Phòng Tổ chức Hành chính

-         Thực hiện công tác tổ chức cán bộ (tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, tiền lương, BHXH, BHYT, quy hoạch, bổ nhiệm...) đối với cán bộ của Viện theo quy định của BIDV;
-        Quản lý quỹ tiền mặt của Viện;
-        Công tác điện toán: Quản trị hệ thống; Xây dựng, vận hành, đảm bảo hệ thống công nghệ và phòng máy chủ; Thực hiện bảo mật an toàn dữ liệu thông tin; hỗ trợ công nghệ, quản lý, vận hành các hệ thống phần mềm của Viện đảm bảo mọi hoạt động của Viện thuộc lĩnh vực tin học được thông suốt; Nghiên cứu phát triển hoặc đầu mối xây dựng yêu cầu người sử dụng các phần mềm ứng dụng phục vụ cho yêu cầu hiện đại hóa các mảng hoạt động của Viện; Quản lý trang tin của Viện;
-        Thực hiện các nhiệm vụ về hành chính (Căn thư, lưu trữ, lễ tân, tạp vụ…)
-         Công tác khác theo chỉ đạo.