Các tin tức về công tác quản lý khoa học
 
Trường ĐTCB đã làm đầu mối, phối hợp cùng Ban Thông tin quản lý và hỗ trợ ALCO tổ chức Hội thảo kết hợp nghiệm thu đề tài “Tích hợp nguồn thông tin dữ liệu vào hệ thống MIS” vào sáng ngày 25/10/2018.
Trường Đào tạo cán bộ thông báo Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học nghiệm thu tháng 10 năm 2018

Trường Đào tạo cán bộ thông báo Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học nghiệm thu tháng 9 năm 2018.

Ngày 16/8/2018, tại Trường ĐTCB, Hội đồng khoa học của BIDV đã tiến hành họp bàn về hoạt động nghiên cứu khoa học BIDV năm 2018.