Lớp học ảo là một loại hình đào tạo trên phần mềm cho phép tổ chức các lớp học diễn ra theo thời gian thực tế.


Hệ thống đào tạo trực tuyến BIDV - Nỗ lực không ngừng trong việc ứng dụng công nghệ thông tin cho công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Trong bài trước chúng ta đã tìm hiểu về xu thế tất yếu trong việc áp dụng đào tạo trực tuyến vào các doanh nghiệp và BIDV. 

Tại Việt Nam, Elearning hay Online Training đều được dịch ra là ĐTTT, tuy rằng về mặt phạm vi và hình thức đào tạo trên thực tế có nhiều điểm quan trọng khác nhau.