Trường Đào tạo cán bộ phối hợp với các Đơn vị tổ chức Khóa đào tạo theo hình thức elearning “Quy định về quản lý thông tin khách hàng”.

Trường Đào tạo cán bộ phối hợp với các Đơn vị liên quan tổ chức Khóa “Hướng dẫn sử dụng chương trình quản lý quỹ tiền mặt máy ATM”.

Trường Đào tạo cán bộ phối hợp với các Đơn vị liên quan tổ chức Khóa đào tạo “Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng doanh nghiệp”.

Trường ĐTCB phối hợp với các Đơn vị tổ chức Khóa “Đào tạo và thi cấp chứng chỉ Đại lý bảo hiểm theo quy định của Bộ Tài chính - MOF”

Trường Đào tạo cán bộ phối hợp với các Đơn vị liên quan tổ chức Khóa đào tạo “Quảng cáo Google adwords”.

Trường ĐTCB phối hợp với các Đơn vị tổ chức Khóa tập huấn “Cập nhật kiến thức về Hiệp ước Basel và công tác Phòng chống rửa tiền”.