DANH SÁCH NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC THÁNG 01/2019
Trường Đào tạo cán bộ thông báo Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học nghiệm thu tháng 10 năm 2018

Trường Đào tạo cán bộ thông báo Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học nghiệm thu tháng 9 năm 2018.

Thường trực Hội đồng khoa học thông báo tới các Đơn vị liên quan kế hoạch nghiêm thu đề tài nghiên cứu khoa học tháng 8 năm 2018.

Thường trực Hội đồng khoa  thông báo Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học nghiệm thu tháng 7/2018.

123