Chức năng nhiệm vụ chính của Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV

 

Trường Đào tạo cán bộ thông báo Tổ chức kiểm tra trình độ Kiểm soát viên giao dịch Chuyển tiền quốc tế đi đợt 1/2019.

Trường Đào tạo cán bộ thông báo kế hoạch kiểm tra năng lực quản lý đợt 1 năm 2019.

Trường Đào tạo cán bộ Thông báo Tổ chức đợt kiểm tra NLCM vị trí KHTH năm 2018.

Trường Đào tạo cán bộ Thông báo Tổ chức đợt kiểm tra NLCM vị trí Giao dịch viên KHCN và KHDN năm 2018.

Trường Đào tạo cán bộ Thông báo Tổ chức đợt kiểm tra NLCM vị trí QLKHCN năm 2018.

123